V.V. Novikov
  • Место работы
    Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod
  • Nizhni Novgorod, Russia

The Earth's viscoelastic property like reason of Chandler's nutation

  • Год: 2016
  • Том: 28
  • Выпуск: 1/2
  • 2
  • 859
  • Страницы: 48-52