E.Yu. Poverennov
  • Место работы
    Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod
  • Nizhny Novgorod, Russia

Numerically modeling of explosive loading processes of snow

  • Год: 2015
  • Том: 23
  • Выпуск: 1
  • 3
  • 717
  • Страницы: 83-86