M.G. Shlyagin
  • Место работы
    CICESE, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada
  • Ensenada, Mexico

Nucleation of nanopores in glass optical fibers under influence of tensile stress: experiment

  • Год: 2016
  • Том: 29
  • Выпуск: 2
  • 4
  • 882
  • Страницы: 125-132