Aleksander K. Lyubimov
  • Место работы
    Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod
  • Nizhny Novgorod, Russia

Numerically-analytically studying fundamental solutions of 3-D dynamics of partially saturated poroelastic bodies

  • Год: 2019
  • Том: 42
  • Выпуск: 5
  • 4
  • 297
  • Страницы: 596-601