Aleksander K. Lyubimov
  • Affiliation
    Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod
  • Nizhny Novgorod, Russia

Numerically-analytically studying fundamental solutions of 3-D dynamics of partially saturated poroelastic bodies

  • Year: 2019
  • Volume: 42
  • Issue: 5
  • 9
  • 861
  • Pages: 596-601