Yu.G. Shondin
  • Место работы
    Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University
  • Nizhny Novgorod, Russia

Deformation instability in crystalline alloys: Luders bands

  • Год: 2021
  • Том: 47
  • Выпуск: 3
  • 18
  • 971
  • Страницы: 431-437