Yu.G. Shondin
  • Affiliation
    Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University
  • Nizhny Novgorod, Russia

Deformation instability in crystalline alloys: Luders bands

  • Year: 2021
  • Volume: 47
  • Issue: 3
  • 17
  • 586
  • Pages: 431-437