G.G. Denisov
  • Affiliation
    Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod
  • Nizhni Novgorod, Russia

The Earth's viscoelastic property like reason of Chandler's nutation

  • Year: 2016
  • Volume: 28
  • Issue: 1/2
  • 2
  • 757
  • Pages: 48-52