E.G. Glazova
  • Affiliation
    Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod
  • Nizhny Novgorod, Russia

Numerically modeling of explosive loading processes of snow

  • Year: 2015
  • Volume: 23
  • Issue: 1
  • 3
  • 715
  • Pages: 83-86